Giấy chứng nhận ATVSTP

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM

DO CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM – BỘ Y TẾ CẤP

CN cong bo AT VSTP

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

DO CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM – BỘ Y TẾ CẤP

 Giay chung nhan VSATTP